مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده در سال ۱۴۰۲

cover_fa
مقاله پژوهشی

بازتاب نگرش پدیدارشناسانه به مکان بر پایه اندیشه مارتین هایدگر در سینمای یاسوجیرو ازو (مطالعه موردی: داستان توکیو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی ، خرداد ۱۴۰۲ ، شماره ۳۲ ، دوره ۱۴

نویسندگان: (۱)نوشین سخاوت دوست (۲)فریبا البرزی (۳)امیرحسین امینی (۴)شهاب الدین عادل

(۱)دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
(۲)استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
(۳)استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
(۴) دانشیار،گروه آموزشی سینما،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

۱۰.۲۲۰۵۹/jfadram.2023.360166.615763

131694075418
مقاله پژوهشی

تحلیل روایت مکان و مناسبات سوژه با آن در برداشتی پدیدارشناسانه از متن فیلم‌نامه «داستان توکیو»

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی
اطلاعات مقاله: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی ، خرداد ۱۴۰۲ ، شماره ۳۲ ، دوره ۱۴

نویسندگان: (۱)نوشین سخاوت دوست (۲)فریبا البرزی (۳)امیرحسین امینی (۴)شهاب الدین عادل

(۱)دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
(۲)استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
(۳)استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
(۴) دانشیار،گروه آموزشی سینما،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

۱۰.۳۰۴۸۰/dam.2023.4871.1812

مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده در سال ۱۴۰۱

Final Cover Design 29
مقاله پژوهشی

تحلیلی بر سینمای دهه نود ایران به میانجی مفهوم طرد و ارتباط آن با امر زنانه مبتنی بر اندیشه ژولیا کریستوا

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی
اطلاعات مقاله: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی ، زمستان۱۴۰۱ شماره ۲۹، دوره ۱۳

نویسندگان: (۱)نوید جامعی (۲)محمدرضا شریف زاده (۳)سید مصطفی مختاباد امرئی (۴)شهاب الدین عادل

(۱)گروه پژوهش هنر، واحد تهران مرکزی
(۲)دانشیار گروه پژوهش هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران.
(۳)ستاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران.
(۴)دانشیار،گروه آموزشی سینما،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

۱۰.۳۰۴۸۰/dam.2022.4050.1694

cover_fa
مقاله پژوهشی

روایت فضای «خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی (نمونه موردی: فیلم شطرنج باد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: نشریه هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی ، زمستان۱۴۰۱ شماره ۴ ، دوره ۲۷

نویسندگان: (۱)پریشاد مستوفی فرد (۲)فریبا البرزی (۳)امیر حسین امینی (۴)شهاب الدین عادل

(۱) پژوهشگر دکتری، گروه معماری،دانشگاه آزاد واحد قزوین
(۲) استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
(۳) استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
(۴) دانشیار،گروه آموزشی سینما،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

نشریه علمی - پژوهشی باغ نظر
مقاله پژوهشی

بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: نوستالژیا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: باغ نظر – نشریه علمی در زمینه پژوهش های نظری هنر ، معماری و شهرسازی – پژوهشکده هنر ، معماری و شهرسازی – انتشار آنلاین در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۱

نویسندگان: (۱)پریشاد مستوفی فرد (۲)فریبا البرزی (۳)امیر حسین امینی (۴)شهاب الدین عادل

(۱) پژوهشگر دکتری، گروه معماری،دانشگاه آزاد واحد قزوین
(۲) استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
(۳) استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
(۴) دانشیار،گروه آموزشی سینما،دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده در سال ۱۴۰۰

KDD
مقاله علمی - پژوهشی

پژوهشی در نقاشی‌های هنرمندان زن دهه نود ایران به میانجی مفهوم مازاد معنا در نظم نشانه‌ای ژولیا کریستوا

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: مبانی نظری هنرهای تجسمی بهار و تابستان ۱۴۰۰ – شماره ۱۱ (۱۵صفحه) ، صفحات ۹۰ تا ۱۰۴

نویسندگان: (۱)جامعی، نوید ؛ (۲)مختاباد امرئی، (۳)سید مصطفی ؛ (۴)عادل، شهاب الدین ؛
(۱)
(۲)
(۳)
(۴) دانشیار دانشگاه هنر تهران

مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده تا سال ۱۴۰۰

no_image

آسیب شناسی جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای و ارائه راهکارهای مدیریتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۰ (جلد اول) ، صفحات ۴۹ تا ۶۱

نویسندگان: حامد رهنمایی(۱) ، شهاب الدین عادل(۲)
(۱) کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، گرایش مدیریت امور فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، تهران ، ایران
(۲) دانشیار و رئیس دانشکده سینما و تئاتر ، دانشگاه هنر، تهران ، ایران

نشریه هنرهای زیبا
مقاله علمی - پژوهشی

بازنگری بر تناظر میان پرده‌ی سینما و آینه‌ی ژاک لکان با توجه به ماهیت تصویر سینمایی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی زمستان ۱۳۹۹، دوره بیست و پنجم – شماره ۴ رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) ، صفحه – از ۲۵ تا ۳۲

نویسندگان: شهاب الدین عادل (۱)، معصومه گنجه ای (۲)
(۱) دانشیار دانشگاه هنر تهران
(۲) دانشجوی دکتری دانشگاه هنر تهران

مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه
(مقاله علمی وزارت علوم)

ابژه غایب و نگاه مخاطب: ابژه غایب ژاک لکان و نقد روانکاوانه فیلم

نوع مقاله: مقاله علمی
اطلاعات مقاله: مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ ، صفحات ۱۴۱ تا ۱۶۸

نویسندگان: شهاب الدین عادل (۱)، معصومه گنجه ای (۲)
(۱) دانشیار دانشگاه هنر تهران
(۲) دانشجوی دکتری دانشگاه هنر تهران

نامه هنرهای نمایشی و موسیقی

نظریه‌های مونتاژ اسلاوکو ورکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۶، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۵۳-۶۳

نویسنده: شهاب الدین عادل
دانشیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا

بررسی خصوصیات بنیادی سینمای تکنوآر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: نشریه هنرهای زیبا ، هنرهای نمایشی و موسیقی ، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، دوره بیستم ، شماره ۲ ، علمی-پژوهشی/ISC ، صفحه ۸۳ تا ۹۲

نویسنده: شهاب الدین عادل(۱) ، سپیده توحیدی(۲)
(۱) دانشیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر
(۲) دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سینما ، دانشکده سینما و تئاتر ، دانشگاه هنر

مجله تخصصی تئاتر

تأثیر «مونولوگ» در معرفی قهرمان و پیشبرد موقعیت های دراماتیک آثار نمایشی در عصر نئوکلاسیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله تخصصی تئاتر، بهار ۱۳۹۴ ، شماره ۶۰ ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC،
صفحه ۸۱ تا ۹۸

نویسنده: شهاب الدین عادل
دانشیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

no_image

ساختار سکانس پایانی در سینمای مدرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۴، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۷۳-۵۷

نویسندگان: شهاب الدین عادل(۱)؛ پدرام صدرایی طباطبایی(۲)
(۱) استادیار گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
(۲) کارشناس ارشد سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، استان تهران

no_image

بررسی گونه های روایی در انسان شناسی تصویری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۳، شماره ۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۸۵-۷۳

نویسندگان: سید مصطفی مختاباد(۱)؛ شهاب الدین عادل(۲)؛ فریبا رستمی جلیلیان(۳)
(۱) دانشیار گروه ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، شهر تهران
(۲) استادیار گروه سینما دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
(۳) کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران

no_image

ساختارهای زمانی نو در سینما، با رو یکرد به روایت شبکه ای فیلم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۲، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۸۲-۶۹

نویسندگان: شهاب الدین عادل(۱)؛ حسین حیدری(۲)؛ سیدبهنام حسینی سنگتراشانی(۳)
(۱) استادیار دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
(۲) کارشناس ارشد سینما، دانشگاه تهران، استان تهران
(۳) کارشناس ارشد سینما، دانشگاه هنر، استان تهران

مجله تخصصی تئاتر

موقعیت بر پایه چگونگی عملکرد آن در متون دراماتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله تخصصی تئاتر ، تابستان ۱۳۹۰ ، شماره ۴۵ ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC ‏، صفحه ۴۹ تا ۶۴

نویسنده: شهاب الدین عادل(۱) ، زهرا میمندی پاریزی(۲)
(۱) استادیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر
(۲) کارشناس ارشد ادبیات نمایش ، دانشکده هنرهای و معماری

مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده تا سال ۱۳۹۰

مجله رسانه های دیداری و شنیداری

ساختار زمان در روایت سینمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله رسانه های دیداری و شنیداری، بهار ۱۳۸۸ ، شماره ۷ ، صفحه ۴۳ تا ۵۸

نویسنده: شهاب الدین عادل
استادیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

مجله کتاب ماه هنر

میزگرد بررسی هنر مردم پسند در آثار سینمایی

نوع مقاله: مصاحبه
اطلاعات مقاله: مجله کتاب ماه هنر، مهر و آبان ۱۳۸۴ ، شماره ۸۵و۸۶ ، صفحه ۳ تا ۲۰

مصاحبه کننده: علی شیخ مهدی
مصاحبه کننده: علی شیخ مهدی
مصاحبه شونده: محمدحسن احمدی(۱)، شهاب الدین عادل(۲)، اعظم راودراد(۳)
(۱)
(۲) استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر
(۳)

مجله کتاب ماه هنر

تک نگاشت و فیلم های مردم شناسی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله کتاب ماه هنر، مهر و آبان ۱۳۸۳ ، شماره ۷۳و۷۴ ، صفحه ۲۸ تا ۳۳

نویسنده: شهاب الدین عادل
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

مجله کتاب ماه هنر

میزگرد بررسی زمان در فیلم و فلسفه

نوع مقاله: مصاحبه
اطلاعات مقاله: مجله کتاب ماه هنر، مهر و آبان ۱۳۸۲ ، شماره ۶۱و۶۲، صفحه ۴ تا ۱۲

مصاحبه کننده: علی شیخ مهدی
مصاحبه شونده: محمدرضا ریخته گران(۱)، شهاب الدین عادل(۲)
(۱) استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
(۲) استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

هنرنامه ، شماره ۱۲ ، سال ۱۳۸۰

سینمای رئالیسم شاعرانه در فرانسه

نوع مقاله: پژوهشی
اطلاعات مقاله: هنرنامه ، شماره ۱۲ ، سال ۱۳۸۰

ترجمه و تالیف: شهاب الدین عادل
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده تا سال ۱۳۸۰

مجله نقد سینما

ژان روش و سینمای قوم نگاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله نقد سینما، زمستان ۱۳۷۵ ، شماره ۱۰، صفحه ۱۵۶ تا ۱۵۸

ترجمه و تالیف: شهاب الدین عادل
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

منابع:
۱) The Camera and The Man by:Jean Rouch
۲) Film Quarterly
۳) ژان روش از رساله تحصیلی سینمای مستند سیاسی

مجله فارابی

ساختمان دراماتیک در فیلم مستند

نوع مقاله: علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله فارابی، بهار ۱۳۷۵ ، شماره ۲۵، صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۷

نویسنده: شهاب الدین عادل
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

مجله فارابی

گزارشی کوتاه از سینمای مستند ایران (۲)

نوع مقاله: علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله فارابی، بهار ۱۳۷۲ ، شماره ۱۸، صفحه ۱۰۰ تا ۱۱۱

نویسنده: شهاب الدین عادل،
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

مجله فارابی

گزارشی کوتاه از سینمای مستند ایران (از پیدایش تا کنون)

نوع مقاله: علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: مجله فارابی، زمستان ۱۳۷۱ ، شماره ۱۷، صفحه ۱۳۸ تا ۱۵۱

نویسنده: شهاب الدین عادل،
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر

no_image

آندری تارکوفسکی در یک نگاه کلی

نوع مقاله: علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: کتاب صبح ، تابستان ۱۳۶۹ ، شماره ۷

نویسنده: شهاب الدین عادل،
استادیار دانشکده سینما و تئاتر ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر