نمایشگاه عکس قاب خیال

هفتمین نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری هفت ثمر

در این نمایشگاه ۲۵ پرتره مفهومی به نمایش در آمد. هرکدام از این پرترها که متاثر از شعراند ترکیبی از دو یا چند عکس هستند.

نام نمایشگاه

قاب خیال

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

هفت ثمر

قاب خیال

درباره نمایشگاه عکس

هفتمین نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل با نام (قاب خیال) در گالری هفت ثمر برپا گردید. در این نمایشگاه ۲۵ پرتره مفهومی به نمایش در آمد. هرکدام از این پرترها که متاثر از شعراند ترکیبی از دو یا چند عکس هستند.

نمایشگاه عکس قاب خیال

هفتمین نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری هفت ثمر

در این نمایشگاه ۲۵ پرتره مفهومی به نمایش در آمد. هرکدام از این پرترها که متاثر از شعراند ترکیبی از دو یا چند عکس هستند.

نام نمایشگاه

قاب خیال

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

هفت ثمر