غریبــانه

درباره نمایشگاه عکس

درباره نمایشگاه غریبــانه ………….

نمایشگاه عکس : غریبانه

نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری هفت ثمر

توضیحات مربوط یه این نمایشگاه

نام نمایشگاه

غریبــانه

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

هفت ثمر