نمایشگاه عکس : بافته گبه

یازدهمین نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری هفت ثمر

نمایشگاه عکس (بافته گبه) در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری ، خیابان کوه نور توسط دکتر شهاب الدین عادل برپا شده است. در این نمایشگاه مجموعه ای از عکس های مربوط به نقوش و بافته های سنتی ایران (گبه) هستند. این یازدهمین نمایشگاه انفرادی دکتر شهاب الدین عادل است که در گالری هفت ثمر برگزار شده است.

نام نمایشگاه

بــافته گبـــه

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

هفت ثمر

بافت گبه

درباره نمایشگاه عکس

نمایشگاه عکس (بافته گبه) در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری ، خیابان کوه نور توسط دکتر شهاب الدین عادل برپا شده است. در این نمایشگاه مجموعه ای از عکس های مربوط به نقوش و بافته های سنتی ایران (گبه) هستند. این یازدهمین نمایشگاه انفرادی دکتر شهاب الدین عادل است که در گالری هفت ثمر برگزار شده است.

نمایشگاه عکس : بافته گبه

یازدهمین نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری هفت ثمر

نمایشگاه عکس (بافته گبه) در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری ، خیابان کوه نور توسط دکتر شهاب الدین عادل برپا شده است. در این نمایشگاه مجموعه ای از عکس های مربوط به نقوش و بافته های سنتی ایران (گبه) هستند. این یازدهمین نمایشگاه انفرادی دکتر شهاب الدین عادل است که در گالری هفت ثمر برگزار شده است.

نام نمایشگاه

بــافته گبــه

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

هفت ثمر