از عکسی به عکس دیگر

درباره نمایشگاه عکس

درباره نمایشگاه از عکسی به عکس دیگر ………….

نمایشگاه عکس : از عکسی به عکس دیگر

نمایشگاه انفرادی شهاب الدین عادل – گالری هفت ثمر

توضیحات مربوط یه این نمایشگاه

نام نمایشگاه

از عکسی به عکس دیگر

سال برگزاری

۱۳۹۸

نوع نمایشگاه

انفرادی

نام گالری

هفت ثمر