عنوان مقاله: بررسی خصوصیات بنیادی سینمای تکنوآر
نوع مقاله: علمی پژوهشی
اطلاعات مقاله: نشریه هنرهای زیبا ، هنرهای نمایشی و موسیقی ، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، دوره بیستم ، شماره ۲ ، علمی-پژوهشی/ISC ، صفحه ۸۳ تا ۹۲

نویسندگان: شهاب الدین عادل(۱)؛ سپیده توحیدی(۲)
(۱) دانشیار گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر
(۲) دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سینما ، دانشکده سینما و تئاتر ، دانشگاه هنر

چکیده:

 حقیق پیش رو به بررسی ویژگی‌ها و خاستگاه‌های سینمای تکنوآر می‌پردازد. این ژانر فرعی، از ادغام فیلم نوآر با گونه‌ی علمی‌تخیلی در دهه‌ی ۸۰، همزمان با رواج خصوصیات پست‌مدرنیستی در هنرها، شکل گرفت. سینمای تکنوآر، علاوه بر این که مصداق خوبی برای ترکیب ژانرها و سبک‌هاست، برخی از مفاهیم کلیدی پست‌مدرنیسم را نیز به خوبی بازتاب می‌دهد. بر همین اساس این تحقیق سینمای تکنوآر را، با هدف شناخت برخی خاستگاه‌های گونه‌های جدید و درک بهتر شکل‌های متفاوت سینمایی برگزیده است‌. در این تحقیق همچنین معرفی مسائل نظری و سبک‌های هنری که نقش منبع الهام فیلمسازان این گونه را یافته‌اند، مدنظر بوده ‌است. برای دستیابی به اهداف فوق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی فیلم‌نوآر و سپس احیای آن که نئونوآر نام یافته، آورده شده ‌است. سپس سایر ریشه‌های سینمای تکنوآر شامل گونه‌ی علمی‌تخیلی، ادبیات سایبرپانک، ادبیات گوتیک و داستان‌های اساطیری معرفی شده‌اند. در ادامه عناصری همچون دیستوپیا، بحران‌های محیط زیست، سایبرگ و نوستالژی با تکیه بر آرای اندیشمندانی همچون لیوتار، دریدا، جیمسون و بودریار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در انتها موارد فوق بر یک نمونه فیلم انطباق داده شده‌اند. روش اجرا در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای (واقعی و مجازی) است. همچنین از نمونه‌های شاخص سینمای تکنوآر برای بازیابی ویژگی‌های نامبرده استفاده شده‌ است.

کلیدواژه‌ها:

 فیلم نوآر ،علمی‌تخیلی ،سینمای تکنوآر ،عناصر تکرار شونده ،نظریات پست‌مدرن

 

مرجع مقاله:

دانشگاه تهران – دانشکده هنرهای زیبا – نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی